Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Relaks Senior dinarski keš kredit uz tekući račun

 • Polisa osiguranja bez dodatnih troškova!
 • Osiguranje bez lekarskog pregleda!
 • Bez jemca!
 • Za isplatu kredita se ne čeka priliv prve penzije na račun u Piraeus banci
 • Bez troška prevremene otplate

Relaks Senior dinarski keš kredit uz tekući račun (sa uključenim osiguranjem u slučaju prirodne smrti ili smrti usled nezgode)

Rok otplate:

 • Minimalno 12 meseci

 • Maksimalno 84 meseca

Iznos kredita:

50.000 RSD – 700.000 RSD

Nominalna kamatna stopa, promenljiva

*metod obračuna kamate je proporcionalni

14,45% (3m Belibor* + 10,90%)


Kamata je promenljiva u delu referentne kamatne stope.
Promenljiva kamatna stopa će se usklađivati u skladu sa promenama 3m Belibor referentne kamatne stope za dinarska sredstva koju ponude banke Panela na srpskom međubankarskom tržištu.

Efektivna kamatna stopa:

16,22% izračunata na dan 30.08.2017.

Zatezna kamatna stopa

U slučaju docnje odnosno neizmirenja bilo koje novčane obaveze Korisnika kredita prema Banci o roku, Banka će obračunavati zateznu kamatu po stopi koja je utvrđena Zakonom o zateznoj kamati ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012) (zakonska zatezna kamata), i to počev od datuma dospeća pa do datuma potpunog izmirenja dospelih a neizmirenih obaveza. Stopa zakonske zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za 8 (osam) procentnih poena i ista je objavljena na internet prezentaciji Narodne banke Srbije na adresi www.nbs.rs .
Ukoliko je ugovorena nominalna kamatna veća od zatezne kamatne stope, ona teče i posle padanja u docnju Korisnika kredita na sve dospele obaveze, i to počev od datuma dospeća pa do datuma potpunog izmirenja dospelih a neizmirenih obaveza.

Fiksni troškovi:

 • Izveštaj Kreditnog biroa – 205 RSD + PDV (246 RSD)

 • Provizija za puštanje kredita – 0,75% (jednokratno)

 • Trošak za dve menice – 100 RSD

 • Mesečni trošak vođenja tekućeg računa – 150,00 RSD

Prevremena otplata
(delimična ili potpuna):

0%

*vrednost 3m Belibora na dan 28.08.2017. iznosi 3,55%

piraeus-banner

Reprezentativni primer za Relaks Senior dinarski keš kredit uz tekući račun (sa uključenim osiguranjem u slučaju prirodne smrti ili smrti usled nezgode):

Iznos kredita:

700.000,00

Valuta kredita:

RSD

Rok otplate kredita:

84 meseca

Metod obračuna kamate:

 

Nominalna kamatna stopa:

14,45% (3m Belibor* + 10,90%)

Kamata je promenljiva u delu referentne kamatne stope.
Promenljiva kamata će se usklađivati u skladu sa promenama 3-mesečnog Belibora, referentne kamate za dinarska sredstva koju ponude banke Panela na srpskom međubankarskom tržištu.

Efektivna kamatna stopa:

16,22% izračunata na dan 30.08.2017.

Vrste i visine svih naknada

Trošak uvida u kreditni biro:

Za korisnika 246 RSD ukupno,
sa obračunatim pripadajućim porezom na dodatu vrednost

Trošak menica:

100 RSD

Naknada za vođenje tekućeg računa:

150 RSD mesečno

Naknada za puštanje kredita u tečaj:

jednokratno 0,75%

*vrednost 3m Belibora na dan 28.08.2017. iznosi 3,55%

piraeus-banner

Kalkulator

Iznos kredita (RSD)
50.000,00
700.000,00
Broj rata
12
84
Unesite kamatnu stopu
%
Iznos rate (RSD)
0

Kalkulator je informativnog karaktera