Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Prigovor

Obaveštenje o načinu podnošenja prigovora

 

 

Klijent/Korisnik finansijskih usluga Piraeus Bank ad Beograd može da podnese prigovor u pisanoj formi poštom, elektronskom poštom (imejlom) ili direktno u filijali Piraeus Bank ad Beograd (u daljem tekstu: Filijali Banke), odnosno na Udaljenom šalteru Piraeus Bank ad Beograd[1]  (u daljem tekstu: Udaljeni šalter).

 

Prigovor koji Klijent/Korisnik finansijskih usluga podnosi pisanim putem treba da sadrži lične podatke o klijentu (ime i prezime, JMBG, adresu prebivališta i imejl adresu), kao i razloge za podnošenje prigovora, odnosno opis spornog odnosa između klijenta i Piraeus Bank ad Beograd.

 

Ukoliko Klijent/ korisnik finansijskih usluga podnese prigovor u Filijali Banke ili na Udaljenom šalteru, zaposleni u Filijali Banke ili zaposleni Udaljenog šaltera će, na zahtev klijenta/korisnika finansijskih usluga, izdati potvrdu, u propisanoj formi o prijemu prigovora.

 

Pisani prigovor klijent/korisnika finansijskih usluga može da uputi na email adresu: prigovori@piraeusbank.rs, a koja je navedena i na web stranici Banke. Ako klijent prigovor dostavi putem e-maila, Banka će promptno potvrditi prijem prigovora.

 

Klijent/ Korisnik može podneti prigovor i na formi obrasca za podnošenje prigovora.

 

Adresa Piraeus Bank ad Beograd na koju klijent može dostaviti prigovor putem pošte je:

 

Piraeus Bank AD Beograd

Milentija Popovića 5b, Novi Beograd 11070 Srbija

Sa naznakom Prigovor.

 

Bez obzira na način podnošenja prigovora, Piraeus Bank ad Beograd će razmotriti prigovor i klijentu dostaviti pismeni odgovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. U slučaju da Piraeus Bank ad Beograd ne može da dostavi odgovor na prigovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora iz razloga koji ne zavise od volje Piraeus Bank ad Beograd, rok od 15 dana se može produžiti za još najviše 15 dana, a o čemu će Piraeus Bank ad Beograd pismeno  obavesti klijenta/korisnika finansijske usluge u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, uz navođenje razloga zbog kojih ne može da mu blagovremeno dostavi odgovor , kao i  krajnjeg roka u kojem će dostaviti odgovor na prigovor.

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga i pratećim Odlukama Narodne banke Srbije ukoliko klijent/ korisnik finansijskih usluga nije zadovoljan odgovorom Banke ili ukoliko mu Banka odgovor nije dostavila u propisanom roku, Klijent/ korisnik finansijskih usluga može da podnese pritužbu Narodnoj banci Srbije,  Centru za zaštitu i edukaciju korisnika finansijkih usluga u pisanoj formi na adresu Poštanski fah 712, 11000 Beograd.

 

 


[1] Na Udaljenim šalterima moguće je podneti isključivo prigovore na poverene usluge koje Udaljeni šalteri vrše u ime i za račun Piraeus Bank ad Beograd – prijem platnog naloga fizičkog lica i njegovo izvršenje

Prigovor

a) Krediti
b) Depozit
c) Platni Promet
d) Platne Kartice
e) Ostalo