Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Međunarodni platni promet

  • Plaćanje prema inostranstvu
  • Naplata iz inostranstva
  • Naplata inočekova
  • Uputstvo za obavljanje platnog prometa sa inostranstvom

 

Plaćanje prema inostranstvu

Piraeus banka izvršava plaćanja prema inostranstvu u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju i pratećim podzakonskim aktima, uz primenu meðunarodnih pravila i standarda. Široka mreža inokorespondenata omogućava efikasno izvršavanje naloga uz minimalne troškove.

Nalozi dostavljeni (do 12 časova lično ili do 14 časova elektronski) izvršavaju se istog dana, a svi ostali u roku od 24 sata od njihovog prijema. Ukoliko se nalog za plaćanje podnosi elektronski, klijent prateću dokumentaciju dostavlja banci e-mailom ili faksom.

Banka Ugovorom o obavljanju platnog prometa sa inostranstvom bez dostavljanja prateće dokumentacije klijentima omogućava realizaciju plaćanja samo na osnovu primljenog naloga.
Nerezidenti zahtev za plaćanje podnose na overenom i potpisanom memorandumu, uz prateću dokumentaciju.

 


Izbor opcije troškova (SHA/OUR)


Prilikom podnošenja Naloga za plaćanje u inostranstvo, klijent izborom opcije troškova SHA plaća samo bankarske troškove u zemlji.
Banka preporučuje korišćenje opcije troškova SHA, osim ukoliko klijent sa inopartnerom ima dogovorenu drugačiju primenu opcije troškova.
Izborom opcije troškova OUR, klijent plaća sve bankarske troškove kako u zemlji tako i u inostranstvu. Zbog toga Banka savetuje korišćenje ove opcije samo ukoliko je tako dogovoreno sa inopartnerom.

 

KONTAKT:

 


Kontakt osobe za dodatne informacije:
•    Tatjana Kuparić
Telefon: +381 11 2077 554
e-mail: tatjana.kuparic@piraeusbank.rs


•    Svetislava Bulatović
Telefon: +381 11 2077 562
e-mail: svetislava. bulatovic@piraeusbank.rs

 

Obaveštenje o plaćanju prema Evropskoj uniji

 


OBAVEŠTENJE o plaćanju prema zemlji članici Evropske unije do iznosa od 50.000 evra (Uputstvo o sprovođenju Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, tačka 25)
Obaveštavamo vas da će vaš nalog za plaćanje prema zemlji članici Evropske unije do iznosa od 50.000 evra, koji je popunjen u skladu sa navedenim Uputstvom, sa obezbeđenim pokrićem i odgovarajućom dokumentacijom, primljen do 12 časova u papirnoj formi ili do 14 časova elektronski, biti obrađen istog dana ispostavljanjem naloga korespondentnoj banci. Nalozi primljeni posle navedenog vremenskog roka izvršavaju se sledećeg radnog dana pod istim uslovima.
Korespondentna banka nastojaće da izvrši nalog u skladu sa dobijenim instrukcijama, u zavisnosti od naznačene korisničke banke, sa valutom do dva radna dana. Račun korisnika plaćanja će biti odobren u skladu sa poslovnom politikom banke korisnika.
Provizija se obračunava i naplaćuje u skladu sa Tarifnom politikom Banke, unapred, sa dinarskog ili deviznog računa Klijenta ili po prijemu uplate od strane Klijenta.
Troškovi treće banke (opcija OUR) se naplaćuju po prijemu zaduženja od banke korespondenta po principu pokrića stvarnih troškova.
Račun Banke će biti zadužen valutom navedenom u SWIFT poruci MT103 u polju 32A. SWIFT poruka, po izvršenom plaćanju prema inostranstvu, dostavlja se na e-mail adresu u skladu sa primljenim zahtevom.

 

Naplata iz inostranstva

Piraeus banka obaveštava svoje klijente o prilivu novca iz inostranstva u toku radnog dana, a za sve prilive koji su pristigli do 15h. Po prijemu obaveštenja, potrebno je da izvoznik u roku od 24 sata informiše Banku o osnovu naplate i krajnjem korisniku priliva.
Obaveštenje Banci može se dostaviti u pisanoj formi lično ili e-mail-om. Po prijemu obaveštenja priliv se obrađuje, sa datumom valute iz SWIFT poruke.


Kontakt:


Jovan Ćirić
Telefon: +381 11 2077 567
e-mail: jovan.ciric@piraeusbank.rs

Naplata inočekova

Zahvaljujući razvijenoj mreži korespondenata Piraeus banke, inočekovi se naplaćuju u kratkom roku. Ček dobijen od inopartnera klijent može predati u svakoj filijali Banke, odakle se on u nakraćem mogućem roku i uz najniže troškove prosleđuje na naplatu.

Kontakt:

Jovan Ćirić
Telefon: +381 11 2077 567
e-mail: jovan.ciric@piraeusbank.rs

Sretenka Vučetić
Telefon: +381 11 2077 553
e-mail: sretenka.vucetic@piraeusbank.rs

 

Uputstvo za obavljanje platnog prometa sa inostranstvom