Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Kreditiranje privrede

Piraeus banka posebnu pažnju poklanja kreditnoj podršci privrednim subjektima. Naš krajnji cilj je da budemo dosledan i pouzdan partner od poverenja za pružanje vrhunske usluge i razvijanje dugoročnih, obostrano korisnih odnosa sa našim klijentima.


Kamate koje Banka primenjuje prate pokazatelje cene kapitala i zavise od iznosa, vrste, roka, namene i nivoa preuzetog rizika.

Kreditna ponuda

Banka nudi širok spektar kredita kao odgovor na poslovne aktivnosti i specifične potrebe korisnika.
Prema roku otplate, krediti mogu biti:

 • Kratkoročni – do godinu dana
 • Dugoročni – do 7 godina

Prema nameni:

 • Finansiranje obrtnih sredstava i tekuće likvidnosti
 • Finansiranje izvoza
 • Finansiranje nabavke osnovnih sredstava (zgrade, oprema, mašine, zemljište)
 • Projektno finansiranje (poslovni objekti, gradnja stambenih objekata za prodaju na tržištu ili proizvodni kapaciteti)
 • Finansiranje sticanja vlasništva u drugim pravnim licima
 • Višenamenske linije za finansiranje poslovanja, na revolving bazi, fleksibilne za korišćenje (garancije, akreditivi, obrtna sredstva ili sredstva za likvidnost)
 • Otkup potraživanja

Prema valuti:

 • Dinarski kredit
 • Dinarski kredit sa valutnom klauzulom
 • Devizni krediti za plaćanje obaveza u inostranstvu

 

Za pripremu kredita i kreditnu analizu Vaše kompanije potrebno je da priložite sledeću dokumentaciju:

 

 • Zahtev klijenta za odobrenje kredita sa iznosom koji se traži, rokom i predlogom instrumenata obezbeđenja
 • Osnovni podaci o klijentu dostavljeni zajedno sa važećim biznis planom i prezentacija o poslovanju i/ili  popunjen Upitnik banke o poslovanju klijenta
 • Odluka (dozvole, odobrenja) nadležnih organa klijenta odnosno državnih organa, vezane za odobravanje zaduženja, opterećenja imovine, ovlašćenja za zaključivanje poslova i sl.
 • Set finansijskih izveštaja predatih u APR i bruto bilansi za poslednje tri godine
 • Revizorski izveštaj za prethodne tri godine, kao i konsolidovani izveštaj za grupu
 • Bruto bilansi za tekuću godinu
 • Pregled zaduženja klijenta kod banaka i drugih finansijskih institucija u prethodne tri godine
 • Pregled prometa po bankama u prethodne tri godine kod kojih klijent ima otvorene račune
 • Pregled najvećih kupaca i dobavljača u prethodne tri godine
 • Devizni podbilans urađen u skladu sa poslednjim zvaničnim finansijskim izveštajem klijenta
 • Saglasnost za proveru kod Kreditnog biroa
 • Izveštaj o vlasništvu klijenta nad pokretnom i nepokretnom imovinom
 • Lični finansijski izveštaj (za davaoce ličnih menica)
 • Projekcija tokova gotovine sa pretpostavkama za projekcije pozicija prihoda i troškova (neophodna za sve dugoročne kredite)
 • Procene od ovlašćenih procenitelja sa usvojene Liste banke i vlasnički listovi ne stariji od mesec dana  za nepokretnosti koje bi bile predmet hipoteke
 • Statusna dokumentacija (specifikacija prema pravnom mišljenju)
 • Statut, osnivački akti i eventualne promene (ukoliko postoje i ako su relevantne)
 • Saglasnost klijenta za dobijanje obaveštenja o dospelim obavezama putem e-maila
 • Radna biografija osnivača, generalnog direktora i članova menadžmenta koji imaju značajan uticaj na poslovanje klijenta

 

KONTAKT:
  
  +381 11 3027 887
  +381 11 3306 139

Dokumentacija