Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Dokumentarni i garancijski poslovi

  •  Garancije
  •  Akreditivno poslovanje
  •  Inkaso poslovi

Garancije

Nostro garancije
Banka svojim klijentima izdaje sledeće vrste dinarskih i deviznih plativih i činidbenih garancija:

  • garancija za obezbeđenje plaćanja prema dobavljačima
  • garancija za učešće na licitacijima ili tenderima
  • garancija za dobro izvršenje posla
  • garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku
  • garancija za povraćaj avansa
  • garancija za vraćanje garantnog depozita
  • carinske garancije

Loro garancije

Praćenje i naplata Loro garancija


Loro garancija predstavlja instrument obezbeđenja koji je izdala inostrana banka u korist klijenta Banke, na osnovu osnovnog klijentovog posla sa inopartnerom.
Loro garancije mogu biti izdate na memorandumu strane banke (samo original predstavlja validnu garanciju), ili putem SWIFT-a (koji inostrana banka dostavlja banci korisnika radi prosleđivanja korisniku).


Provera autentičnosti garancije


Ukoliko je garancija strane banke dobijena u originalu i izdata na memorandumu banke, potrebno je odmah se obratiti Banci radi provere autentičnosti garancije (putem SWIFT-a). Zahtev za proveru autentičnosti garancije klijent podnosi u filijali Banke.
 

Naplata Loro garancija


Zahtev za naplatu po Loro garanciji i drugu potrebnu dokumentaciju klijent podnosi posredstvom matične filijale Piraeus banke. Kako bi zahtev bio blagovremeno realizovan, klijent zahtev i drugu dokumentaciju donosi u Banku najkasnije deset radnih dana pre isteka roka garancije (isključujući datum isteka roka garancije).

 

Kontakt


Sretenki Vučetić
Telefon: +381 11 2077 553
e-mail: sretenka.vucetic@piraeusbank.rs


Nataši Stefanović
Telefon: +381 11 2077 960
e-mail: natasa.stefanovic@piraeusbank.rs

 

Akreditivno poslovanje

Dokumentarni akreditiv je najsigurniji način plaćanja i naplate u poslovima  međunarodne trgovine.
Piraeus banka, po nalogu klijenta uvoznika i u skladu sa njegovim instrukcijama, izdaje sve vrste nostro akreditiva (naplative po viđenju, sa odloženim plaćanjem, neprenosive, prenosive, stand by, nepotvrđene ili potvrđene).


Piraeus banka prima Loro akreditive izdate u korist svojih klijenata izvoznika i prema instrukcijama akreditivne banke vrši notifikaciju i prosleđivanje akreditiva klijentu, kao i prenos i konfirmiranje.


Banka pruža potpunu uslugu konsultacije klijenta u vezi sa ispunjavanjem uslova akreditiva i pripreme dokumenata, kao i pregled i slanje dokumenata na naplatu.

 

Dokumenti potrebni za izdavanje:

Nalog za idavanje akreditiva

Dokumentacija iz koje se vidi postojanje spoljnotrgovinskog posla (komercijalni ugovor, profaktura, ponuda)

Inkaso poslovi

Osnovni smisao inostranog dokumentarnog inkasa je u tome da izvoznik – prodavac predajom otpremnih dokumenata svojoj banci u cilju naplate više nema mogućnost raspolaganja nad robom, kao i da uvoznik – kupac ne može preuzeti robu ako ne otkupi otpremne dokumente odnosno ne platisvojoj banci vrednost isporučene robe ili ako ne akceptira menicu ukoliko je dogovoreno odloženo plaćanje.


Uloga Banke u inkaso poslovanju pre svega je posrednička i nema bančinog jemstva već rizik snose prodavac i kupac.

 

Kontakt:

 


Tatjana Kuparić
Telefon: +381 11 2077 554
e-mail: tatjana.kuparic@piraeusbank.rs


Sretenka Vučetić
Telefon: +381 11 2077 553
e-mail: sretenka.vucetic@piraeusbank.rs