Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Međunarodni platni promet

  • Plaćanje prema inostranstvu
  • Naplata iz inostranstva
  • Naplata inočekova
  • Uputstvo za obavljanje platnog prometa sa inostranstvom

 

Plaćanje prema inostranstvu

Piraeus banka izvršava plaćanja prema inostranstvu u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju i pratećim podzakonskim aktima, uz primenu meðunarodnih pravila i standarda. Široka mreža inokorespondenata omogućava efikasno izvršavanje naloga uz minimalne troškove.

 

 

Nalozi dostavljeni (do 12 časova lično ili do 14 časova elektronski) izvršavaju se istog dana, a svi ostali u roku od 24 sata od njihovog prijema. Ukoliko se nalog za plaćanje podnosi elektronski, klijent prateću dokumentaciju dostavlja banci e-mailom ili faksom.

 

 

Banka Ugovorom o obavljanju platnog prometa sa inostranstvom bez dostavljanja prateće dokumentacije klijentima omogućava realizaciju plaćanja samo na osnovu primljenog naloga.
Nerezidenti zahtev za plaćanje podnose na overenom i potpisanom memorandumu, uz prateću dokumentaciju.

Potpisan i opciono pečatom overen Nalog za plaćanje popunjen u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom (Sl. Glasnik RS br. 24/2007.)

Dokumentaciju kojom se dokazuje osnov plaćanja (ugovor; profaktura; JCI; obrasce o kreditnom poslu sa inostranstvom overene od NBS i dr.)

Naplata iz inostranstva

Piraeus banka obaveštava svoje klijente o prilivu novca iz inostranstva u toku radnog dana, za sve prilive koji su pristigli do 15 h. Po prijemu obaveštenja, potrebno je da izvoznik u roku od 24 sata informiše Banku o osnovu naplate i krajnjem korisniku priliva.

 


Obaveštenje Banci može se dostaviti u pisanoj formi lično ili e-mail-om. Po prijemu obaveštenja, priliv se obrađuje, sa datumom valute iz SWIFT poruke.

 


Kontakt:


Jovan Ćirić
Telefon: +381 11 2077 567
e-mail: jovan.ciric@piraeusbank.rs

Naplata inočekova

Zahvaljujući razvijenoj mreži korespondenata Piraeus banke, inočekovi se naplaćuju u kratkom roku. Ček dobijen od inopartnera klijent može predati u svakoj filijali Banke, odakle se on u nakraćem mogućem roku i uz najniže troškove prosleđuje na naplatu.

 


Kontakt:

 


Jovan Ćirić
Telefon: +381 11 2077 567
e-mail: jovan.ciric@piraeusbank.rs

 

Sretenka Vučetić
Telefon: +381 11 2077 553
e-mail: sretenka.vucetic@piraeusbank.rs